صرف فعل tobe در زمان حال و گذشته و آینده

صرف فعل tobe(بودن) در زمان حال
The verb to be in present tense

ما اینجا هستیم we are here من اینجا هستم I am here شما اینجا هستید you are here تو اینجا هستی you are here آنها اینجا هستند they are here او(مذکر) اینجاست he is here     او(مؤنث) اینجاست she is here     آن(اشیا و حیوانات) اینجاست it is here

×برای منفی کردن فعل بودن در زمان حال، کلمه نفی not را مستقیما بعد از am,is,are قرار می دهیم. مثال:
 

من معلم نیستم I am not a teacher. آن کلید من نمی باشد It is not my key. آن ها معلم نیستند. They are not teachers.

×برای سوالی کردن، جای فعل و فاعل را عوض می کنیم.مثال:

آیا من دکتر هستم؟ Am I a doctor? شما وکیل هستسد؟ Are you a lawyer? آیا او کارمند است؟ Is he an employee?


×برای سوالی-منفی کردن، دو روند وجود دارد:

  • مکالمات و نوشته های دوستانه: are not و is not را به صورت فرم مخفف قبل از فاعل قرار می دهیم(am not فرم مخفف ندارد). مثال: آیا من دوست شما نیستم؟ Aren't I your friend? آیا او زن نیست؟ Isn't she a woman?

     

  • مکالمات و نوشته های رسمی:از فرمول مقابل می رویم:(ادامه جمله+not+فاعل+tobe فعل)
     
    آیا من دوست شما نیستم؟ Am I not your friend? آیا او زن نیست؟ Is she not a woman?

 

صرف فعل tobe در زمان گذشته

 

ما دیروز اینجا بودیم. wewere here من دیروز اینجا بودم. I was here yesterday شما دیروز اینجا بودید. you were here تو دیروز اینجا بودی. you were here آنها دیروز اینجا بودند. they were here او(مذکر) دیروز اینجا بود. he was here     او(مؤنث)دیروز اینجا بود. she was here     آن(اشیا و حیوانات) دیروز اینجابود. it was here

×برای منفی کردن فعل بودن در زمان گذشته کلمه نفی not را مستقیما بعد از was,were قرار می دهیم. مثال:
 

من دیشب در سینما نبودم. I was not to the cinema last night. شما دیشب در سینما نبودید. You were not to the cinema last night.

×برای سوالی کردن، جای فعل و فاعل را عوض می کنیم.مثال:
 

آیا من دیروز در باغ بودم؟ Was I in the garden yesterday? آیا شما دیروز در باغ بودید؟ Were you in the garden yesterday?

×برای سؤالی -منفی کردن، were not و was not را به صورت فرم مخفف در ابتدای جمله و قبل از فاعل قرار می دهیم. مثال:

آیا من دیروز در باغ نبودم؟ Wasn't I in the garden yesterday? آیا شما دیروز در باغ نبودید؟ Weren't you in the garden yesterday?

 

صرف فعل tobe در زمان آینده

فعل بودن در زمان آینده فقط be می باشد که همراه با shall وwill بکار می رود. به این ترتیب که از shall be برای اول شخص مفرد و جمع و از will be  برای سایر ضمایر به کار می رود. اما امروزه به جای shall be بیشتر اوقات همان     will be  را استفاده می کنند.
 

ما اینجا خواهیم بود. we will be here من اینجا خواهم بود.  I will be here شما اینجا خواهید بود. you will be here تو اینجا خواهی بود. you will be here آنها اینجا خواهند بود. they will be here او(مذکر) اینجا خواهد بود. he will be here     او(مؤنث)اینجا خواهد  بود. she will be here     آن(اشیا و حیوانات) اینجا خواهد بود. it will be here

×برای منفی کردن، not را بعد از will قرار می دهیم. مخفف won't<-----will not   می باشد.

او هفته دیگر اینجا نخواهد بود. He won't be here next week.

×برای سوالی کردن جای will را با ضمایر فاعلی عوض می کنیم.

آیا فردا اینجا خواهی بود؟ Will you be here tomorrow?

×برای سوالی-منفی کردن، won't را در ابتدای جمله و قبل از فاعل قرار می دهیم.

آیا فردا اینجا نخواهی بود؟ Won't you be here tomorrow?

/ 2 نظر / 3649 بازدید
فرزاد

خیلی خوب بود. ممنون از زحمتی که کشیدی.

هادی حسن زاده

با سلام و تشکر از شما که چنین بی دریغانه طالبان کسب دانش زبان انگلیسی را از چنین مطالب ارزنده بهره مند نمودید. بسیار عالی بود!