صرف فعل tohave

صرف فعل tohave(داشتن) در زمان حال

ما داریم we have من دارم I have شما دارید you have تو داری you have آنها دارند they have او(مذکر) دارد he has     او(مؤنث) دارد she has     آن(اشیا و حیوانات) دارد it is has

×برای منفی کردن،کلمه notرا بعد از فعل قرار می دهیم.مثال:

من پول زیادی ندارم. I have not much money. او اتومبیل ندارد. He has not a car.

×برای سوالی کردن، فعل را قبل از فاعل قرار می دهیم.مثال:

آیا در منزل پولی دارید؟ Have you any money at home? آیا آن دو پنجره دارد؟ Has it two windows?

×برای سوالی- منفی کردن،have not و has not را به صورت فرم مخفف در ابتدای جمله قرار می دهیم.مثال:

آیا آن ها خواهر ندارند؟ Haven't they any sisters? آیا او در تهران برادر ندارد؟ Hasn't she one brother in Tehran?

تذکر:برای منفی یا سوالی کردن،بهتر است از افعال کمکیdo و does نیز استفاده کرد(بعدا در مورد این افعال توضیح می دهیم). مثال:

من الان پولی همراه خود ندارم. I don't have any money with me now. آیا او ماشین دارد؟ Does she a car?

 

صرف فعل tohave در زمان گذشته

صرف این فعل برای کلیه ضمائر فاعلی، had می باشد.

ما سال قبل دو اتومبیل داشتیم. We had two cars last year. آن دوتا پایه داشت. It had two legs.

×برای منفی کردن کافی است که کلمه not را بعد از had قرار دهیم. اما همان طور که بعدا اشاره خواهیم کرد، بهتر است از فعل کمکی did استفاده کرد. مثال:

او پول کافی نداشت. He did not have enough money. ما پول نداشتیم. We hadn't any money.

×برای سوالی کردن،جای had  را با فاعل عوض می کنیم.مثال:

آیا پارسال ساعت داشتید؟ Had you a watch last year? آیا او دیروز وقت داشت؟ Had he time yesterday?

×برای سوالی-منفی کردن، had not را به صورت فرم مخفف قبل از فاعل قرار می دهیم.مثال:

آیا شما دیروز کلاس نداشتید؟ Hadn't you class yesterday?

تذکر:در مکالمات رسمی بهتر است از فرم زیر استفاده شود:

آیا شما دیروز کلاس نداشتید؟ Had you not class yesterday?

/ 0 نظر / 519 بازدید