ضمیر و انواع ضمیر فاعلی

 

فصل اول:

ضمیر(Pronoun)

ضمیر کلمه ایست که جای اسم یا معادل آن می نشیند و برای رفع تکرار اسم می اید. یعنی اگر یک بار از یک اسم استفاده کردیم،اگر باز هم خواستیم از آن اسم استفاده کنیم،برای زیباتر شدن جمله از ضمیر استفاده می کنیم.

ضمایر فاعلی
(Nominative Pronuns = Subjective Pronuns)

ما we من I شما you تو you آنها they او(مذکر) he     او(مؤنث) she     آن(اشیا و حیوانات) it

نکته مهم این است که ضمیر باید با مرجع خود در جنس(مذکر یا مونث) و عدد(جمع یا مفرد) مطابقت داشته باشد. مثال:
 

علی در کلاس من است
او دانشجوی با هوشی است.
Ali is in my class.
He is a clever student
مریم معلم است.
او همچنان یک زن خانه دار است.
Maryam is a teacher.
She is also a house-wife
آن کتاب به زبان انگلیسی است.
آن زیاد گران نمی باشد.
.That book is in English.
It is not very expensive
دانشجویان اینجا هستند.
آنها خیلی خوشحالند.
The students are here.
They are very glad

×ضمیر It برای پرسش کلی برای شناسایی افراد،بیان هوا-وقت-فاصله نیز به کار می رود.مثال:
 

کیه؟
من هستم علی.
Who is it?
It is me, Ali
امروز هوا خیلی گرم است. It is very hot today دارد برف میاد. It is snowing تا نیویورک چه قدر راه است؟ How far is it to New York

/ 0 نظر / 628 بازدید